Δανεισμός Υπαλλήλου

05/11/2020

Δανεισμός Υπαλλήλου

Σύμβαση δανεισμού μισθωτού είναι η συμφωνία μεταξύ του εργοδότη του μισθωτού και ενός τρίτου εργοδότη με την οποία ο πρώτος (εργοδότης) παραχωρεί στον δεύτερο  (εργοδότη) τις υπηρεσίες του μισθωτού του που συνδέεται μαζί του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για να είναι έγκυρη η συμφωνία απαιτείται και η συναίνεση του μισθωτού, η οποία παρέχεται είτε με την αρχική σύμβαση, είτε με μεταγενέστερη, είτε μπορεί να είναι σιωπηρή δηλαδή να συνάγεται από την συμπεριφορά του εργαζόμενου, ο οποίος προσέρχεται και προσφέρει την εργασία του σε τρίτο (ΑΠ 891/1989 , ΑΠ 229/1990, Εφ. Θες/κης 2640/90,Εφ.Λάρισας 23/2006, ΑΠ 800/2014).

Κύρια χαρακτηριστικά της τριμερούς σχέσεως είναι τα εξής:

  • Υποχρέωση του εργοδότη του μισθωτού να παραχωρήσει για ορισμένο χρόνο τις υπηρεσίες αυτού στο νέο εργοδότη .
  • Υποχρέωση του μισθωτού να παρέχει τις υπηρεσίες για τον συμφωνηθέντα χρόνο στο νέο εργοδότη.
  • Υποχρέωση του νέου εργοδότη να καταβάλει τις οφειλόμενες στο μισθωτό αποδοχές.

Οι προϋποθέσεις έγκυρου δανεισμού είναι:

  • Συμφωνία μεταξύ δανείζοντος και δανειζόμενου εργοδότη.
  • Συναίνεση του μισθωτού (ρητή ή σιωπηρή). Αν ο μισθωτός αναλάβει εργασία στον δανειζόμενο εργοδότη χωρίς να φέρει αντίρρηση, τότε έχουμε σιωπηρή συναίνεση.
  • Προσωρινότητα του δανεισμού.

Η σύμβαση δανεισμού μεταξύ εργοδότη και τρίτου δεν επηρεάζει καταρχήν τη σύμβαση εργασίας. Εργοδότης παραμένει ο αρχικός εργοδότης, ο οποίος και βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση εργασίας, όπως με την υποχρέωση καταβολής του μισθού, της άδειας, του επιδόματος αδείας, με την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών κ.ο.κ.

Επίσης, καταγγελία της σύμβασης εργασίας μπορεί να γίνει μόνον από τον αρχικό εργοδότη. Μόνο η εργασία παρέχεται στον τρίτο, ο οποίος ασκεί και το διευθυντικό δικαίωμα (Εγγ. Υπ. Eργ. 1274/23.3.1994, ΑΠ 1010/2010, ΑΠ 800/2014). Ωστόσο, δικαιώματα και υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την αρχική σύμβαση εργασίας μεταξύ εργαζομένου και αρχικού εργοδότη, αλλά προκύπτουν κατά τη διάρκεια του δανεισμού, δεσμεύουν μόνο τον τρίτο (έμμεσο εργοδότη) και τον εργαζόμενο (π.χ.  η  αμοιβή για πρόσθετη εργασία, για υπερεργασία, υπερωρίες, εργασία Κυριακής κ.ά.) εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

Our locations
Where to find us?
epilisis
Sticker
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social Media
Our locations
Where to find us?
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/epilisis-logo2d_by-panito_final_WHITE-1-e1614346766854.png
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social media
Sticker