Εκ περιτροπής εργασία

27/10/2020

Εκ περιτροπής εργασία

Η εκ περιτροπής απασχόληση εντάσσεται στον θεσμό της μερικής απασχόλησης, θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας (Ν. 3846/2010).

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων.
Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις πρέπει να γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Η εκ περιτροπής εργασία μπορεί να λάβει δυο ειδικότερες μορφές:

α) της συμφωνημένης (συμβατικής) εκ περιτροπής εργασίας η οποία πραγματοποιείται  είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας, είτε κατά τη διάρκεια μιας σύμβασης πλήρους απασχόλησης με μεταγενέστερη συμφωνία των μερών, που λογίζεται ως τροποποίηση της αρχικής.

β) εκ περιτροπής εργασίας με μονομερή εργοδοτική απόφαση. Παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη, σε περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητάς του, να επιβάλει στην επιχείρησή του σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Όσοι εργάζονται με εκ περιτροπής απασχόληση οι αποδοχές τους καθορίζονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησής τους, δηλαδή ανάλογα με τις ημέρες εργασίας τους. Ως αποδοχές αδείας δικαιούνται τις ανάλογες αποδοχές με το καιρό που εργάστηκαν. Ενώ το επίδομα αδείας υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας.

Our locations
Where to find us?
epilisis
Sticker
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social Media
Our locations
Where to find us?
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/epilisis-logo2d_by-panito_final_WHITE-1-e1614346766854.png
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social media
Sticker