Πως αντιμετωπίζεται εργατικά η απασχόληση την Κυριακή

22/10/2020

Πως αντιμετωπίζεται εργατικά η απασχόληση την Κυριακή

Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι έξι σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο. Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, είναι υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η εβδομαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.
Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Β.Δ. 748/66, απαγορεύεται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις Κυριακές και αργίες, κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική εργασία, καθώς και κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Εξασφαλίζεται έτσι στους εργαζόμενους σε κάθε εργοδότη, 24ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση για περίοδο 7 ημερών, που είναι συνεχής ελεύθερος χρόνος.
Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο Ν.4177/2013 , επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η κατανομή της εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ανά περίοδο 7 εβδομάδων η αναπληρωματική ανάπαυση να είναι ημέρα Κυριακή. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής αργίας είναι να εργασθεί κατά την Κυριακή άνω των 5 ωρών. Σε περίπτωση που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες χορηγούνται αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης. Η ημέρα της αναπληρωματικής ανάπαυσης καθορίζεται από τον εργοδότη και αναγράφεται στον πίνακα ωρών εργασίας. Εξαίρεση υφίσταται μόνον για τις Κυριακές που αφορούν στις εκπτωτικές περιόδους. Κατά τις περιπτώσεις αυτές η αναπληρωματική ανάπαυση για την απασχόληση της Κυριακής μπορεί να δοθεί και την εβδομάδα που προηγείται της Κυριακής αυτής- ‘ εδ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 05 του Ν-3066.1/02.
Επιτρέπεται, προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και η απασχόληση των εργαζομένων τις εξής Κυριακές:
-Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων που έχουν ορισθεί ως περίοδοι εκπτώσεων.
-Τις δύο (Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων (άρθρ.- 0/7 του Ν- 3203.1/03).
-Την Κυριακή των Βαΐων.
-Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους(άρθρ.- 0/7 του Ν- 3203.1/03).
Όταν η υποχρεωτική αργία συμπίπτει με ημέρα Κυριακή ισχύουν τα εξής:
Δεν γεννάται θέμα μεταθέσεώς της σε άλλη εργάσιμη μέρα, διότι όπως είναι γνωστό τόσο για τον ιδιωτικό όσο και το Δημόσιο τομέα καταργήθηκαν οι διατάξεις περί μεταθέσεως των αργιών, όταν συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή (άρθρο 7 του Ν.1400/83).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ / ΑΡΓΙΑΣ

Α)Σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας αρ- 78//.35 και 14714.40, καθώς και το άρθρο 2 του ΝΔ 2644.0846 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 036.62 και το άρθρο 2 του Ν- 324.65, στους μισθωτούς που απασχολούνται τις Κυριακές και αργίες, παρέχεται πρόσθετη αμοιβή, η οποία ανέρχεται στο 75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή ημερομισθίου.
Β)Οι επιχειρήσεις που τυχόν λειτουργούν κατά τις εξαιρέσιμες εορτές υποχρεούνται να καταβάλλουν σε όσους εργασθούν:
1) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου.
2)Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
-μόνο προσαύξηση 75% επί του νομίμου 1/25 του μισθού τους, αν πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις περί Κυριακής αργίας
-προσαύξηση 75% και το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί Κυριακής αργίας και λειτουργούν έκτακτα, με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας.
Τις ανωτέρω αμοιβές δικαιούνται οι μισθωτοί τόσο σε νόμιμη όσο και σε παράνομη απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν- 324.65. Η Κυριακή για την οποία παρέχεται η προσαύξηση 75% αρχίζει από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή και λήγει τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα. Εάν ορισμένες ώρες εργασίας συμπέσουν με το 13ωρο της Κυριακής η προσαύξηση 75% θα υπολογισθεί μόνο για τις ώρες αυτές.

Our locations
Where to find us?
epilisis
Sticker
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social Media
Our locations
Where to find us?
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/epilisis-logo2d_by-panito_final_WHITE-1-e1614346766854.png
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social media
Sticker