Ετήσιος πίνακας προσωπικού

20/10/2020

 

Ετήσιος πίνακας προσωπικού, τι είναι και ποτέ υποβάλλεται

Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ. 13  της Απόφασης Αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288/11-06-2018, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ] (εφεξής: ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού, Έντυπο Ε4.

Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου, άρθρο 5 παράγραφος 5.15 του Αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288/2018, εκάστου έτους. & άρθρο 5 παράγραφος 5.15 του Αριθμ. πρωτ.: 40090/Δ1.14024/2018.

Παρέχεται η δυνατότητα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού, να συμπληρώνει προαιρετικά το « Έντυπο Έρευνας Ανίχνευσης Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες και Δεξιότητες». άρθρο 4 παράγραφος 4.12 του Αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288/2018, εκάστου έτους. & άρθρο 4 παράγραφος 4.12 του Αριθμ. πρωτ.: 40090/Δ1.14024/2018.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου προστίθεται επιλογή «Προσυμπλήρωση εργαζομένων από τρέχουσα κατάσταση», οπότε θα δημιουργείται ο τρέχων ετήσιος πίνακας προσωπικού βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από την προηγούμενη υποβολή του πίνακα προσωπικού έτους 2017 και από τις ροές αναγγελιών (προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις) που μεσολαβούν μέχρι την ημερομηνία υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού 2018. Έτσι, διαμορφώνεται η τρέχουσα κατάσταση κάθε παραρτήματος και αποτυπώνεται ο ακριβής αριθμός του συνόλου των εργαζομένων σε σχέση με την απασχόληση, παράγραφος 8 του Αριθμ. πρωτ.: οικ.: 31349/95/15.9.2014.

Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν μισθό ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπομένου από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. άρθρο 4 παράγραφος 4.25 του Αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288/2018 και άρθρο 4 παράγραφος 4.25 του Αριθμ. πρωτ.: 40090/Δ1.14024/2018

Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν αναλογία μισθού ή ημερομισθίου μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, υπολειπομένου από την αντίστοιχη αναλογία μισθού ή ημερομισθίου από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. άρθρο 4 παράγραφος 4.26 του Αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288/2018 και άρθρο 4 παράγραφος 4.26 του Αριθμ. πρωτ.: 40090/Δ1.14024/2018

Ειδικότερα, ο εργοδότης δεν μπορεί να εισάγει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μεικτές αποδοχές υπολειπόμενες των αποδοχών που προκύπτουν βάσει του τύπου της περίπτ. δ’ της υπ’ αριθ. πρωτ. 41815/Δ.10.199/16.9.2016 εγκυκλίου. άρθρο 4 παράγραφος 4.26 του Αριθμ. πρωτ.: 40090/Δ1.14024/2018

Όταν πρόκειται για εργατοτεχνίτες και εργαζομένους που αμείβονται και ασφαλίζονται βάσει κυμαινόμενων ανά μήνα αποδοχών, οι αποδοχές αυτές αφορούν μέσες (πλασματικές) μηνιαίες αποδοχές. Η καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών, των δώρων εορτών, του επιδόματος αδείας, κτλ για αυτούς τους εργαζομένους πραγματοποιείται βάσει του συστήματος αμοιβής με ημερομίσθιο άρθρο 4 παράγραφος 4.26 του Αριθμ. πρωτ.: 40090/Δ1.14024/2018

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα-εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

Our locations
Where to find us?
epilisis
Sticker
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social Media
Our locations
Where to find us?
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/epilisis-logo2d_by-panito_final_WHITE-1-e1614346766854.png
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social media
Sticker