Τι υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να τηρούν στο χώρο εργασίας και να επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή

17/10/2020

Τι υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να τηρούν στο χώρο εργασίας και να επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πίνακας προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας. Επί δεκαετία οι καταστάσεις προσωπικού και τα προγράμματα εργασίας Ν.2556/1997 άρ.2 παρ.2. Ο πίνακας προσωπικού/ωρών εργασίας, πρέπει να είναι ανηρτημένος σε εμφανές σημείο του χώρου εργασίας. Ν. 2874/2000άρ.16

Πίνακας- Κανονισμός εργασίας για τις υπόχρεες επιχειρήσεις. ΝΔ. 3789/1955, Ν. 1767/1988, Ν.2874/2000, Ν.3852/2010 άρ.186, Ν. 3996/2011 άρ.2 ια Κατάθεση προς κύρωση κανονισμού Εργασίας επιχειρήσεων που απασχολούν 70 εργαζομένους και άνω. [Υπό προϋποθέσεις και από 40 έως 69 άτομα] ΥΑ. 80083/99, ΥΑ. 80005/01.

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

–  Βιβλίο νεοπροσλαβανομένων, ΝΟΜΟΣ 2556/1997 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ95/20-07-2004 «Σύμφωνα με τον νόμο 4255/2014 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 καταργείται η περίπτωση στ’ της παραγράφου 9 του νόμου 1846/1951 η οποία όριζε σαν υποχρέωση του εργοδότη την τήρηση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων. Με τις περιπτώσεις 5 και 6 της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου ν. 4255/2014 ορίζεται: “Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31.5.2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της νόμιμης θεωρήσεώς τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους.

Βιβλίο κανονικών αδειών, ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Α.Ν 539/1945, ΝΟΜΟΣ 3762/2009 ΑΡΘΡΟ 6. Διατηρείται επί πενταετία και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας» και με την περίπτωση 2 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΑ.5: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 απαλείφεται το χρονικό όριο της πενταετίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 του Ν.3762/2009, όχι όμως και η υποχρέωση τα στοιχεία αυτά να βρίσκονται στην διάθεση του Σ.ΕΠ.Ε

Βιβλίο υπερωριών, ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3846/2010.Το Ειδικό Βιβλίο υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Το βιβλίο θα πρέπει να υπάρχει στις εγκαταστάσεις ακόμα και αν δεν πραγματοποιούνται υπερωρίες.

Βιβλίο ημερησίων δελτίων απασχολούμενων προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων. Ν.1836/1989 άρ. 33, ΥΑ. 1801/1989, Ν. 1902/1990 άρ. 23, Ν.1976/1991 άρ.20, Ν.2556/1997 άρ. 4 (ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.509/11.6.2013) Αποτελείται από διπλό φύλλο, θεωρείται και τηρείται συμπληρωμένο στο χώρο εργασίας. (Αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού – ωρών εργασίας) (Δια της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του ν.4093/2012, καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησης του άνω βιβλίου. Διατηρήθηκε η υποχρέωση τηρήσεώς του.)

Βιβλίο δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων/βυτιοφόρων. ΒΔ. 28/2-4/2/1938, ΠΔ. 882/1980, ΠΔ.93/1986, Ν. 3144/2003 άρ.21 παρ.8, ΥΑ. 1173/1980 ΒΔ. 14/8-8/9/1950, ΠΔ. 981/1980, ΠΔ. 103/1984, ΠΔ. 120/1986, Ν. 3144/2003άρ.21 παρ. 8 υποχρεούνται στη φύλαξη τούτων επί διετία και την επίδειξή τους κατά τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων. Ν. 4093/2012 ΙΑ.13 (Δεν απαιτείται θεώρηση. Υποχρέωση τηρήσεως). Από την άνω υποχρέωση, εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες και μέλη των οικογενειών τους, όταν οδηγούν τα αυτοκίνητά τους, ως και εργαζομένων που έχουν προσληφθεί με άλλη ειδικότητα, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου. Άρ.21 παρ. 8 ν. 3144/2003.

Βιβλίο δρομολογίων Ι.Χ αυτοκίνητα (π.χ. Μεταφοράς Προσωπικού) ΒΔ. 14/8- 8/9/1950, ΠΔ. 981/1980, ΠΔ. 103/1984, ΠΔ. 120/1986, Ν. 3144/2003 άρ.21 παρ. 8 ΒΔ. 14/8- 8/9/1950 ,Ν.4174/2013άρθ.76 (Δεν απαιτείται θεώρηση. Υποχρέωση τηρήσεως.).

Βιβλίο δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων. ΒΔ. 28/1/1938, ΠΔ. 93/1986 Οι ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων υποχρεούνται να θεωρούν στο ΣΕΠΕ βιβλίο δρομολογίων για κάθε Τουριστικό Λεωφορείο, και πρέπει να επαρκεί για τουλάχιστον τρεις μήνες. (Δια της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του ν. 4093/2012 και άρ. 76 του ν. 4174/2013, καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησης των άνω βιβλίων δρομολογίων. Διατηρήθηκε η υποχρέωση τηρήσεώς τους.) Επίσης υποχρεούνται να εφοδιάζουν τον οδηγό με βιβλιάριο εργασίας (REPOλόγιο), θεωρημένο από το ΣΕΠΕ κάθε πρώτη του μηνός. Επίσης υποχρεούνται στη φύλαξη τούτων επί διετία και την επίδειξή τους κατά τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων. ΥΑ. 51266/1975, ΥΑ. 1907/1987, ΥΑ 128/1986, ΥΑ. 989/1980 Βιβλιάριο εργασίας (REPOλόγιο) για τους μισθωτούς οδηγούς και για τους ιδιοκτήτες- οδηγούς όταν συμβάλλονται και οδηγούν τα αυτοκίνητά τους για λογαριασμό Τουριστικών Γραφείων.

Βιβλίο ατυχημάτων, ΝΟΜΟΣ 3850/2010 ΑΡΘΡΟ 43.

Βιβλίο τεχνικού ασφαλείας και πρόγραμμα, ΝΟΜΟΣ 3850/2010ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 – ΑΡΘΡΟ 14.

Βιβλίο ιατρού, ΝΟΜΟΣ 3850/2010ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 – ΑΡΘΡΟ 14 Ιατρό Εργασίας έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι εργοδότες που απασχολούν 50 εργαζομένους και άνω, Ν.3850/2010 άρ.8. Κατ΄ εξαίρεση, Ιατρό Εργασίας υποχρεούνται να απασχολούν όταν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε: αμίαντο ΠΔ.212/2006, μόλυβδο ΠΔ. 94/1987, καρκινογόνες ουσίες ΠΔ.399/1994 και βιολογικούς παράγοντες ΠΔ.186/1995.

Απασχόληση Ανηλίκου. Ο Εργοδότης υποχρεούται να τηρεί σχετικό μητρώο ανηλίκων Νόμος 3850/2010ΑΡΘΡΟ 50 και 58 και Απόφ.Υπ.Εργ.1389/89).

Επιχειρισιακή Σύμβαση, σε περίπτωση που υπάρχει εν ενεργεία επιχειρισιακή σύμβαση θα φυλάσσεται σε ειδικό βιβλίο πρωτόκολλου Νόμος 3899/2010 και Εγκύκλιος Υπουρ.Εργασίας οίκ. 30003/3.1.2010

 

ΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Έντυπα όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού (ΠΔ 156/1994). Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να διατηρούν στο αρχείο τους επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους, σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 και το άρθρο 1 του Ν. 2639/1998, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. (ΑΝ.539/1945άρ.4παρ.3,Ν.3762/2009άρ.7)

Όροι ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης.

-Κάρτες πρόσληψης προσωπικού (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ (άρθρα 8 και 28 Π.Δ. 106/2007)

Αποδείξεις Πληρωμής/Εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών, παράγραφος 1 του άρθρου 18 του Ν.1082/1980 – ΝΟΜΟΣ 3227/2004 ΑΡΘΡΟ 5 και ΕΓΓΡ.3640/22,06,07 ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και με την Υποπαράγραφο ΙΑ.5: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (Τουλάχιστον για το τελευταίο τρίμηνο).

-Το πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων .Την άδεια του Χειριστή Μηχανήματος έργου και το πιστοποιητικό απαλλαγής επικινδύνων αερίων. Παράγραφος 4β’ του άρθρου 24 του Ν.3996/2011.

Βιβλιάρια υγείας μισθωτών. ΑΝ. 2520/1940, ΥΑ. ΑιΒ/8577/1983, ΥΑ. 8405/1992 Με βιβλιάριο υγείας οφείλουν να εφοδιάζονται μόνο οι μισθωτοί εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες προς το κοινό, που προϋποθέτουν δηλαδή άμεση επαφή με τον καταναλωτή τροφίμου ή ποτού ή με την χρήση υπηρεσιών (όχι οι μουσικοί, οι λογιστές, οι υπάλληλοι γραφείων, οι ρεσεψιονίστ, οι γραμματείς, οι διευθυντές κλπ.). Το βιβλιάριο Υγείας ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια από την Υγειονομική Υπηρεσία ή από τον εξεταστή γιατρό. Για τον εφοδιασμό με Βιβλιάρια Υγείας των απασχολούμενων μισθωτών στην επιχείρηση φέρει ποινική ευθύνη και ο εργοδότης (Υ.Α 16/8577/83).

Απασχόληση εργαζομένων με άδεια.

Εργασίας ανηλίκων (15-18 ετών) Ν.1837/1989

Εργασίας Αλλοδαπού Ν.3386/2005, Ν.3731 άρ. 45, Ν.2482/1997, Ν.3846/2010άρ.14, Ν. 4052/2012 ΚΕΦ.ΙΓ

Χειριστή μηχανήματος έργων ΠΔ.31/1990, ΠΔ. 113/2012

Πρακτικού μηχανικού/θερμαστή Ν.6422/1934

Με βιβλιάριο υγείας. ΑΝ.2520/1940, ΥΑ.ΑΙΒ/8577/1983, ΥΑ 8405/1992 (ΧΕΙΡΙΣΤΈΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΏΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΟΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

Υλικά πρώτων βοηθειών. Απόφ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013 συγκεκριμένα στο άρθρο 1.

Χρήση και χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε οικοδομικές εργασίες.

Η μη τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων από την επιχείρηση επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.3996/2011 αναφερόμενες ως παραβάσεις στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 του ίδιου άρθρου και νόμου.

Our locations
Where to find us?
epilisis
Sticker
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social Media
Our locations
Where to find us?
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/epilisis-logo2d_by-panito_final_WHITE-1-e1614346766854.png
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social media
Sticker