Υπολογισμός ημερών ασφάλισης μισθωτών μερικώς απασχολουμένων

27/04/2020

Υπολογισμός ημερών ασφάλισης μισθωτών μερικώς απασχολουμένων

Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, θεωρείται  κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση, Όπως είναι γνωστό από την ισχύουσα Νομοθεσία, τον τρόπο υπολογισμού των ημερών εργασίας που αναγνωρίζονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 και την παρ. 4, 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1846/51 και κυρίως αυτές του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ. Με τις κοινοποιημένες διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1892/90 ρυθμίζεται σε νέα βάση το θέμα της ασφάλισης των μερικώς απασχολούμενων.

Στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ότι είναι υποχρεωτική η υπαγωγή στην ασφάλιση των μερικώς απασχολούμενων στους οικείους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και στους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Ο.Ε.Ε. και ότι αυτή χωρεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την ασφάλιση των μερικώς απασχολούμενων, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

-Οι μερικώς απασχολούμενοι και αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση (η οποία καθορίζεται στα 11,06 ευρώ), θα αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όλες τις ημέρες εργασίες, που πραγματοποιούν σε κάθε μισθολογική περίοδο. Ο εργαζόμενος δικαιούται 21-22 ένσημα το μήνα, αν έχει πενθήμερο και 25 ένσημα αν έχει εξαήμερο. Αν έχει μειωμένο ωράριο και δεν εργάζεται όλες τις μέρες του μήνα, τότε παίρνει τα ένσημα για τις μέρες που πραγματικά απασχολείται.

-Εάν ο ημερήσιος μισθός του εργαζόμενου είναι μικρότερος από την 1η ασφαλιστική κλάση τότε γίνεται διαίρεση του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου με την 1η ασφαλιστική κλάση και το κλάσμα που προκύπτει από την διαίρεση θεωρείται ως ολόκληρη ασφαλιστική ημέρα. Παράδειγμα: εργασία 3 ώρες τη μέρα με μηνιαίο μισθό  180 ευρώ, ένσημα για 16 μέρες (180/11,06=16). Εργασία για 4 ώρες με μηνιαίο μισθό 250 ευρώ, ένσημα για 22 μέρες.

Ακόμη στα άτομα που καταλαμβάνονται από τη διάταξη αυτή θα έχουν ανάλογη εφαρμογή και οι διατάξεις για την αναγνώριση στην ασφάλιση περισσοτέρων ημερών εργασίας για όσους απασχολούνται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας. Δηλαδή οι μερικώς απασχολούμενοι για τρεις ημέρες την εβδομάδα και πάνω θα αναγνωρίζουν στην ασφάλιση μία ημέρα επί πλέον, ενώ αντίθετα αυτοί που θα απασχολούνται μέχρι 2 ημέρες την εβδομάδα θα αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όσες πραγματικά ημέρες απασχολούνται.

Our locations
Where to find us?
epilisis
Sticker
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social Media
Our locations
Where to find us?
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/epilisis-logo2d_by-panito_final_WHITE-1-e1614346766854.png
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social media
Sticker