Αποφάσεις χρηματοδότησης & χρηματοοικονομική διοίκηση

Ένας πλήρης Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός εμπεριέχει με λεπτομέρεια τις παρούσες και μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες όλων των επιχειρησιακών επιδιώξεων της οντότητας.

Epilisis | Αποφάσεις χρηματοδότησης & χρηματοοικονομική διοίκηση

Αποφάσεις Χρηματοδότησης

Οποιαδήποτε επιχειρηματική οντότητα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους θα αντιμετωπίσει την ανάγκη εύρεσης πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση επιμέρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ένας πλήρης Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός εμπεριέχει με λεπτομέρεια τις παρούσες και μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες όλων των επιχειρησιακών επιδιώξεων της οντότητας. Η αβεβαιότητα και το κόστος αποτελούν τους δυο σημαντικότερους παράγοντες για την επιλογή εκείνης της πηγής χρηματοδότησης που, πραγματικά θα ταιριάζει τόσο στα νέα επιχειρηματικά πλάνα της οντότητας όσο και στα ήδη υπάρχοντα.
Οι αποφάσεις χρηματοδότησης έτσι όπως συναντώνται στο παρελθόν από την Epilisis αφορούν χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης επιλογής μακροπρόθεσμου, βραχυπρόθεσμου ή μεσοπρόθεσμου κεφαλαιακού δανεισμού (ίδια κεφάλαια, ξένα μακροπρόθεσμα κεφάλαια) ή χρηματοδοτήσεις επενδυτικών αποφάσεων είτε επεκτατικής πολιτικής είτε πολιτικής διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου καθώς και χρηματοδοτήσεις παγίων. Οι κύριοι λόγοι ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης σε σύνηθες μορφή είναι οι λειτουργικές ή οι έκτακτες ζημίες, η αποτυχία απόκτησης πρόσθετου Κεφαλαίου Κίνησης, η λανθασμένη Μερισματική Πολιτική, η ανάλωση Κεφαλαίου κίνησης σε πάγια ή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, χρήση για ικανοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών κοκ.

Είναι πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί το κόστος χρήσης ιδίων μετρητών σε σχέση με το κόστος εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και των μελλοντικών ωφελειών – εισροών τόσο μιας επένδυσης όσο και μιας αγοράς παγίου εξοπλισμού. Μια χρηματοδότηση μπορεί να συμφέρει να γίνεται είτε διαμέσου δανείου είτε διαμέσου χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε τέλος διαμέσου εναλλακτικών μεθόδων ανάλογα βέβαια και με την κάθε εξατομικευμένη περίπτωση και με τα αγοραία δεδομένων όλων των εναλλακτικών επιλογών.
Οι πολιτικές χρηματοδότησης μπορεί να αγγίζουν πολλές πτυχές στη σύγχρονη επιχειρησιακή πρακτική. Κάθε περίπτωση εξειδικεύεται εξατομικεύοντας τα δεδομένα που ισχύουν κάθε φορά στην αγορά με τις ανάγκες κάθε οργανισμού ή κάθε φυσικού προσώπου. Όποιος και αν είναι ο σκοπός τα οφέλη και τα πιθανά μελλοντικά κόστη σωστό είναι να εξετάζονται όλα διαμέσου ρεαλιστικών σεναρίων λαμβάνοντας της απόφαση χρηματοδότησης βάση των μαθηματικών μοντέλων και όχι μόνο βάση της διαίσθησης που καλός ή κακός χαρακτηρίζει πολλούς από τους σύγχρονους επιχειρηματίες στις καθημερινές και όχι μόνο επιχειρησιακές τους αποφάσεις.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη