Φοροτεχνικό Γραφείο Θεσσαλονίκης | Φοροτεχνικές Υπηρεσίες | Κώδικας ΦΠΑ-Βιβλίων

Η Epilisis προσφέρει τα εχέγγυα στον συνεργάτη επιχειρηματία, ώστε να βαδίσει εκ του ασφαλούς στην πολυπλοκότητα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Φ.Π.Α όχι μόνο στα χρονικά και χρηματικά περιθώρια που θέτει αλλά και στις εξατομικεύσεις που επιτρέπει σε διάφορες επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Epilisis, Φοροτεχνικό Γραφείο Θεσσαλονίκης

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Κώδικας ΦΠΑ-Βιβλίων

Ο κυριότερος άμεσος επιρριπτόμενος φόρος στην χώρα μας, αλλά και ένα σημείο έντονης τριβής μεταξύ ελεγχόμενου και ελεγκτή ήταν και παραμένει ο φόρος Προστιθέμενης Αξίας της τελικής κατανάλωσης – Φ.Π.Α.. Η Epilisis προσφέρει τα εχέγγυα στον συνεργάτη επιχειρηματία, ώστε να βαδίσει εκ του ασφαλούς στην πολυπλοκότητα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Φ.Π.Α όχι μόνο στα χρονικά και χρηματικά περιθώρια που θέτει αλλά και στις εξατομικεύσεις που επιτρέπει σε διάφορες επιχειρησιακές δραστηριότητες.
Επιλεκτικά, κάποια από τα θέματα επιχειρησιακής στρατηγικής αναφορικά με το Φ.Π.Α. στα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους η Epilisis και οι συνεργάτες της, είναι Απαλλαγές και Εξαιρέσεις εντός της χώρας και κατ’ επέκταση εντός της Ε.Ε. , ενδοκοινοτικές συναλλαγές, Εισαγωγές από Τρίτες Χώρες, Prorata, Διακανονισμός Φ.Π.Α. Παγίων και τέλος αλλά με υψηλή προτεραιότητα για τις σύγχρονες εξωστρεφείς επιχειρήσεις την διαδικασία Επιστροφής Φ.Π.Α. Επενδυτικών και Εξαγωγικών εταιριών. Επίσης χειριζόμαστε με επάρκεια εξειδικευμένες περιπτώσεις ειδικού καθεστώτος επιχειρησιακών οντοτήτων ή φορέων μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα, παρέχοντες ηλεκτρονικές και μη υπηρεσίες, ειδικά θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου – χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου – σχετικά με την επιβολή και απόδοση του φόρου.

Από κοινού με τον συνεργάτη – επιχειρηματία ανασχεδιάζουμε όταν απαιτείται και προετοιμάζουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την επιχειρησιακή οντότητα, ώστε να είναι δυνατή η άριστη υλοποίηση ενός πλάνου καθοδήγησης των φοροτεχνικών υποχρεώσεων σε σχέση με την έμμεση φορολόγηση. Η μείωση των επιβαρύνσεων από τον ΦΠΑ μέσα στα πλαίσια των νόμων και των διατάξεων, αλλά και ο εξορθολογισμός και η βελτιστοποίηση των cash-flows του νομικού προσώπου, της επιχειρησιακής οντότητας ή του οργανισμού γενικότερα, αποτελούν τα πολυτιμότερα εργαλεία στη διάθεση της διοίκησης κατά το σχεδιασμό των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων σχεδίων δράσης της. Κάθε σύγχρονο νομικό πρόσωπο μέσω αυτών των πολύτιμων εφοδίων δικαιούται να αντεπεξέλθει στις φορολογικές επιβαρύνσεις του Φ.Π.Α αλλά κυρίως να επωφεληθεί των ευεργετικών διατάξεων για να αναπτυχθεί με ορίζοντα το βέλτιστο χωρίς να απαιτείται ή να προβλέπεται πάντα η μετακύληση αυτού στον τελικό καταναλωτή.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη