Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης, Φορολογία Εισοδήματος Ιδιωτών

Η Epilisis οργανώνει, σχεδιάζει και παρέχει τον φορολογικό σχεδιασμό των πελατών-ιδιωτών της.

Epilisis, Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Η εξατομίκευση της φορολογικής νομοθεσίας στα πλαίσια των αναγκών, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ενός φυσικού προσώπου, μισθωτού, είτε συνταξιούχου, αλλά πολλώ μάλλον ενός διαχειριστή χαρτοφυλακίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διαχειριστή ακίνητης περιουσίας ακόμα και αλλοδαπού προσώπου, αφορά συμβουλευτική επί θεμάτων φορολόγησης, τις σχετικές περιπτωσιακές απαλλαγές και αναλώσεις κεφαλαίων του παρελθόντος, την πιθανή κατά περίπτωση ευνοϊκή μεταχείριση της κείμενης νομοθεσίας στην επικράτεια της Ε.Ε. και τέλος για αντικείμενα όπως οι επενδύσεις κεφαλαίου, τα ακίνητα, η αποταμίευση κ.ο.κ..

Η Epilisis και οι συνεργάτες της οργανόγραμμα συμβουλευτικής κυμαινόμενο μέσα στη διάρκεια του 12μηνου ημερολογιακού έτους επί θεμάτων φορολογικής νομοθεσίας φυσικών προσώπων με την αποδεκτή μεθοδολογία που απαιτείται ώστε να μην επιβαρύνεται ο φορολογούμενος με απρόσμενους και υπέρογκους φόρους παραβλέποντας κατάλληλες ή προσβλέποντας σε ακατάλληλες ευνοϊκές διατάξεις, αγνοώντας εν γένει τα αιτιατά και τους φορείς παραγωγής αυτών των διατάξεων. Oι συγκεκριμένες υπηρεσίες της Epilisis και των συνεργατών της όταν ζητείται ή απαιτείται, ξεπερνούν την σύνταξη και υποβολή μιας απλής φορολογικής δήλωσης, η οποία πολλές φορές συντάσσεται αρκετά καθυστερημένα ή και λανθασμένα στην περίπτωση ύπαρξης ικανότητας ευνοϊκών διατάξεων. Το φάσμα των υπηρεσιών ξεκινά από θέματα φορολογίας εισοδήματος ιδιωτών, αναγνώρισης ποσοστών αναπηρίας φυσικών προσώπων, υποβολή φορολογικών δηλώσεων υπό την επαγγελματική καθοδήγηση και παρακολούθηση μας, υπολογισμός και πρόβλεψη κάλυψης τεκμηρίων διαβίωσης, αλλά και μη αναλωθέντος κεφαλαίου. Η Epilisis οργανώνει, σχεδιάζει και παρέχει τον φορολογικό σχεδιασμό των πελατών – ιδιωτών της.

Βρείτε μας στον χάρτη

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη