Συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών Ε.Φ.Κ.Α.

 

Συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών Ε.Φ.Κ.Α.


Στα τέλη του τρέχοντος μήνα ο Ε.Φ.Κ.Α. θα οριστικοποιήσει τις καταβληθείσες εισφορές για την χρήση του 2017. Ενημερωτικά ο οργανισμός λαμβάνει ως βάση υπολογισμού το τελευταίο εκκαθαρισμένο έτος, από άποψη φορολογίας εισοδήματος. Υπενθυμίζουμε ότι για τον υπολογισμό των εισφορών για το έτος 2017, ο οργανισμός έλαβε υπόψη τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2015. Οι εισφορές που απαιτείται πλέον να καταβάλει ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή έμπορος, είναι 167,95 € κατ’ ελάχιστο ανά μήνα ασφάλισης. Στο ποσό αυτό βέβαια προστίθενται και ποσά για επαγγέλματα όπως ιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί.

Από τις αρχές του έτους οι υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προχωρήσαν στην επανεκκαθάριση των καταβληθεισών εισφορών για το έτος 2017 και  πλέον της βάσης υπολογισμού του έτους 2016, για την καταβολή των εισφορών της χρήσης 2018.

Κάτι που συνεπάγεται πως από την 1η Απριλίου και έπειτα θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να υποβάλουν αιτήσεις για συμψηφισμό και επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών πλέον του υποχρεωτικού ποσού για κάθε χρήση. Ενδεικτικά ελαφρυμένοι θα βρεθούν – έστω και καθυστερημένα- από την επιστροφή των εισφορών όσοι είχαν μεγάλη μετάπτωση στα φορολογητέα κέρδη από την χρήση 2015 στην χρήση του 2016, καθώς και οι δικηγόροι στους οποίους παρακρατούνται οι εισφορές προκαταβολικά, από εκάστη παράσταση .