Χρηματοοικονομική διοίκηση & μερισματική πολιτική

Η απεικόνιση της αξίας της επιχειρησιακής οντότητας, η αποφυγή δημιουργίας αρνητικής απόδοσης καθώς και προσέλκυσης επενδυτών διαμέσου υιοθέτησης επενδυτικών σεναρίων με αρνητική παρούσα αξία αποτελεί πρωταρχικό στόχο των στελεχών και συνεργατών μας.

Epilisis, Χρηματοοικονομική διοίκηση & μερισματική πολιτική

Μερισματική Πολιτική

Σε κάθε μελλοντικό επιχειρηματικό σχήμα ή πολλές φορές και σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες εύλογα γεννάται το ερώτημα γιατί οι εταιρείες διανέμουν μερίσματα ή και πιο προχωρημένα πώς επηρεάζεται η αγοραία αξία της μετοχής από τη μερισματική πολιτική της εταιρείας. Κάθε επενδυτής ή μέτοχος ή εταίρος μιας επιχειρησιακής οντότητας συμμετέχει στην κεφαλαιακή της διάρθρωση με σκοπό τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας του σκοπού της και εν τέλει την επίτευξη και τη διανομή κερδών. Σκοπός οπότε των επενδυτών, είναι η εύρεση αποτελεσματικών και κερδοφόρων δραστηριοτήτων ενώ των εταιρειών, η προσέλκυση επενδυτών.
Η αμοιβή των μερισμάτων μπορεί να έχει ποικίλες μορφές ή και να αντλείται από ποικίλες πηγές. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η έκδοση νέων μετοχών, η επαναγορά ιδίων μετοχών ή υποκατάσταση με δανειακά κεφάλαια καθώς επίσης και με χρηματοδότηση των μερισμάτων από τις ταμειακές ροές της εταιρείας ή από δανειακά κεφάλαια. Όποια και αν είναι η απόφαση της επιχειρησιακής οντότητας αναφορικά πρέπει να εξετάζεται συλλογικά και ξεχωριστά για να συντελέσει αποτελεσματικά τη μερισματική της πολιτική.

Η Epilisis όλα αυτά τα χρόνια έχει συμμετάσχει αποτελεσματικά, με τη χρήση σημαντικών θεωριών στη σύνταξη μερισματικών πολιτικών με στόχο την απεικόνιση διάμεσου αυτής, μελλοντικής πληροφόρησης και όχι μόνο, όπως είναι η μελλοντική πορεία και η κερδοφορία, υστερώντας σε πληροφόρηση για τις προοπτικές οι οποίες αφορούν μόνο εσωτερικά την επιχειρησιακή οντότητα. Η απεικόνιση της αξίας της επιχειρησιακής οντότητας, η αποφυγή δημιουργίας αρνητικής απόδοσης καθώς και προσέλκυσης επενδυτών διαμέσου υιοθέτησης επενδυτικών σεναρίων αποτελεί πρωταρχικό στόχο των στελεχών και συνεργατών μας.
Όλες οι μερισματικές πολιτικές που έχει συντάξει η Epilisis και αντιστοίχως έχουν υιοθετήσει οι πελάτες της οδήγησαν αποτελεσματικά τόσο στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών τους θέσεων όσο και στη σωστή κατανομή και διατήρηση των πόρων συναρτησιακά με του εταιρικούς στόχους, τις απαιτήσεις της αγοράς (προσφορά – ζήτηση) μετοχών καθώς και των αρχών των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη