λογιστικό γραφείο, Epilisis

Το λογιστικό γραφείο και οι λογιστές που είναι ενταγμένοι στην Epilisis είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τις εξελίξεις της λογιστικής επιστήμης, όπως αυτές εντοπίζονται έως και σήμερα.

λογιστικό γραφείο Νομικών Προσώπων

Οι θεσμοί, οι νόμοι και οι κανονισμοί κάθε οργανωμένου κράτους επιτάσσουν έκαστο νομικό πρόσωπο να είναι υπόλογο για την επιχειρηματική του πρακτική. Υπόλογο στις μέρες μας, μεταφράζεται ότι κάθε συναλλαγή που απεικονίζεται χρηματικά πρέπει, με βάση μεταβαλλόμενα χρονικά περιθώρια, να απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία του νομικού προσώπου, να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο οποτεδήποτε ζητηθεί και να προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου προς την οικονομία στην οποία δραστηριοποιείται εύλογα και αποδεδειγμένα. Όλη αυτή η εν συντομία απεικόνιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου είναι δουλειά του λογιστή.

Είθισται τα νομικά πρόσωπα να ακολουθούν τις εξής μορφές συνεργασίας με το λογιστή:
Πλήρες οργανωμένο εσωτερικό Λογιστήριο

Πλήρες οργανωμένο εσωτερικό Λογιστήριο εντός της έδρας του νομικού προσώπου με υπαλλήλους καταχώρησης των καθημερινών συναλλαγών του νομικού προσώπου, με επικεφαλής παρακολούθησης υπαλλήλων, λειτουργίας επιπρόσθετων περισσότερο υπεύθυνων λογιστικών εργασιών, προσδιορισμό των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του νομικού προσώπου και εν τέλει με σύνταξη, υπογραφή και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του νομικού προσώπου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συναντάται συχνά στην εμπορική πρακτική, η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες σε θέματα φοροτεχνικά, χρηματοοικονομικής και ανάλυσης της πορείας του νομικού προσώπου.

Εξωτερική Λογιστική Παρακολούθηση του Νομικού Προσώπου

Εξωτερική Λογιστική Παρακολούθηση του Νομικού Προσώπου, όπου στην έδρα του νομικού προσώπου υπάρχει οργανωμένο εσωτερικό λογιστήριο υπαλλήλων μόνο εμπορικής παρακολούθησης των καθημερινών συναλλαγών του νομικού προσώπου. Συνεργάτες από το εξωτερικό Λογιστικό Γραφείο όπου συνεργάζεται το νομικό πρόσωπο (πχ Ανώνυμες Εταιρείες Θεσσαλονίκη), επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα το νομικό πρόσωπο και καταχωρούν στη λογιστική τις δραστηριότητες του, γεφυρώνουν την εμπορική διαχείριση των υπαλλήλων, επιλύουν φοροτεχνικά θέματα του νομικού προσώπου, υπολογίζουν θέματα μισθοδοσίας, προβλέπουν τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του έγκαιρα και συντάσσουν το σύνολο των χρηματοοικονομικών του καταστάσεων, εγκαθιστώντας τις δικλείδες ασφαλείας και επικοινωνίας για αποφυγή οποιουδήποτε λάθους εντός του λογιστηρίου του νομικού προσώπου κατά την απουσία του εξωτερικού λογιστή. Σε αυτή την περίπτωση η λογιστική παρακολούθηση επιτρέπεται να γίνεται από τον εξωτερικό συνεργάτη είτε εντός του λογιστηρίου του νομικού προσώπου είτε εξ αποστάσεως από το λογιστικό γραφείο του συνεργάτη και έτσι επωφελείται αυτού του κόστους ο επιχειρηματίας του νομικού προσώπου.

Εξωτερική Λογιστική Διαχείριση του Νομικού Προσώπου

Εξωτερική Λογιστική Διαχείριση του Νομικού Προσώπου όπου στην έδρα του νομικού προσώπου δεν υπάρχει καθόλου οργανωμένο εσωτερικό λογιστήριο, οπότε και αντίστοιχο κόστος. Σε αυτή την περίπτωση παρακολουθείται υποτυπωδώς η τιμολογιακή πολιτική μόνο της εταιρείας και όλη η υπόλοιπη λογιστική παρακολούθηση διεκπεραιώνεται από το εξωτερικό συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο του νομικού προσώπου, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά και μεριμνάτε αντιστοίχως η λογιστική αρτιότητα και οργάνωση του νομικού προσώπου.
Η Epilisis όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιείται και στις τρεις περιπτώσεις συνεργασίας με μεγάλο αριθμό νομικών προσώπων, ποικίλων δραστηριοτήτων, αριθμό υπαλλήλων και μεγέθους. Οι βασικές κατηγορίες συνεργασίας όπου και εντάσσονται τα προαναφερθέντα, διακρίνονται στη λογιστική παρακολούθηση Νομικών Προσώπων και στη Λογιστική Διαχείριση Νομικών προσώπων.

Η Epilisis όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιείται (ως λογιστικό γραφείο) και στις τρεις περιπτώσεις συνεργασίας με μεγάλο αριθμό νομικών προσώπων, ποικίλων δραστηριοτήτων, αριθμό υπαλλήλων και μεγέθους. Οι βασικές κατηγορίες συνεργασίας όπου και εντάσσονται τα προαναφερθέντα, διακρίνονται στη Λογιστική Παρακολούθηση Νομικών Προσώπων και στη Λογιστική Διαχείριση Νομικών Προσώπων.

Λογιστικές Υπηρεσίες

100%

Λογιστική Φυσικών Προσώπων

100%

Λογιστική Παρακολούθηση Νομικών Προσώπων

100%

Λογιστική Διαχείριση Νομικών Προσώπων

100%

Διοικητική Λογιστική

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη