Η παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου προς έκδοση πράξης επιβολής φόρου ή προστίμου

Στα πλαίσια της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της νομιμότητας του φόρου…