Επιχειρησιακή Στρατηγική, Χρηματοοικονομική Λειτουργία Επιχειρήσεων

Η Epilisis, διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες αναφορικά με τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων

Epilisis, Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Λειτουργία Επιχειρήσεων, επιχειρησιακή στρατηγική

Η Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και εφικτότητα είτε επιμέρους είτε συνολικά του επιχειρηματικού σχεδίου δράσης και της μελέτης σκοπιμότητας της επιχείρησης δεν πρέπει να αποτελεί μια δεύτερη σκέψη του επιχειρηματία ή της διοίκησης και των συμβούλων μιας επιχειρησιακής οντότητας. Σωστό είναι μέσα από τη συνεχή παροχή ρεαλιστικών και όχι πεσιμιστικών ή αισιόδοξων προϋπολογισμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών να αποτυπώνονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης σε βάθος χρόνου τριετίας ή πενταετίας και αντίστοιχα συνεπαγωγικά να κατανέμονται, να υλοποιούνται και να αξιολογούνται μέσα σε βραχυπρόθεσμα διαστήματα..
Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η προϋπολογιστική κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η προϋπολογιστική κατάσταση εισροών – εκροών μετρητών, ο προϋπολογιστικός ισολογισμός και τα διαγράμματα του νεκρού σημείου είναι τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά στοιχεία που πρέπει να συνθέτουν συνεχώς τα σχέδια δράσης της επιχείρησης για να έχει συνεχή εικόνα ο επιχειρηματίας αναφορικά με την πραγματική στόχευση και εξέλιξη των επιχειρηματικών του στόχων.

Απαραίτητος αρωγός έκαστης σύγχρονης επιχειρησιακής εφαρμογής αποτελούν δοκιμασμένα στη πράξη Χρηματοοικονομικά εργαλεία, των οποίων η σύνταξη ολοκληρώνεται προσεκτικά μέσα από υποθέσεις σχετικά με το ύψος και το κόστος πωλήσεων και τη βοήθεια αναλύσεων ευαισθησίας και των σεναρίων εμφάνισης.
Τα επιχειρησιακά και επιχειρηματικά σχέδια δράσης συνοδεύουν κάθε μορφή εταιρείας. Είναι πολύ σημαντικό όπως αυτά ολοκληρώνονται από οικονομολόγους που γνωρίζουν και παρακολουθούν λογιστικά την εταιρεία – τον επιχειρηματία διότι με πραγματικά δεδομένα γνωρίζουν ιστορικά τις πολιτικές της εταιρείας σε σχέση με το εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον. Μπορούν ευκολότερα να μετατρέψουν έκαστη επιχειρησιακή πρακτική σε αριθμούς και ακριβέστερα να διαθέσουν τους χρηματοοικονομικούς πόρους της οντότητας στους στόχους των τμημάτων και του συνόλου της οντότητας αθροιστικά και συνεπαγωγικά.
Η Epilisis, διαθέτοντας εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες αναφορικά με τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, εγγυάται όχι μόνο την ρεαλιστική απεικόνιση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους χρηματοοικονομικής αλλά και τη συνδυαστική υποστήριξη αυτών βάση των λογιστικών, φοροτεχνικών και διοικητικών πρωτοβουλιών της εταιρίας – του επιχειρηματία.