Επιδοτούμενη απασχόληση-πρακτική ΤΕΙ-ΕΣΠΑ

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ-ΕΣΠΑ


Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις και τι κερδίζουν

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ιδρυτικού Νόμου 1404/83 και το Π.Δ. 174/85, η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αποτελεί τμήμα του διδακτικού έργου. Η οργανική αυτή ένταξη της ΠΑ μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και σημασία που έχει ο θεσμός αυτός.

Η Πρακτική Άσκηση:
 • είναι υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου,
 • διαρκεί 6 μήνες ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας και
 • πραγματοποιείται, αφού οι φοιτητές πληρούν τους όρους του τμήματος τους(π.χ. απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων και εξάμηνο σπουδών)

ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν ως Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης;

Κάθε Ιδιωτική Επιχείρηση, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Δημόσιος Φορέας ή Διεθνής Φορέας, ο οποίος προσφέρει θέσεις Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, μπορεί να εγγραφεί ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.

Προϋποθέσεις

 • Ο εργοδότης που προσφέρει θέση(εις) ΠΑ μπορεί να ανήκει στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και πρέπει:
  α) Το αντικείμενό του να έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.
  β) Να διαθέτει προσωπικό με κατάρτιση, εμπειρίες και γνώσεις αναγνωρισμένου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το Τμήμα.
 • Στην αρχή της πρακτικής άσκησης, ο εργοδότης εκδηλώνει το ενδιαφέρον του αποστέλλοντας πληροφοριακό υλικό για την επιχείρηση/υπηρεσία του καθώς και μία «Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος», όπου περιγράφει συνοπτικά το εταιρικό προφίλ και παραθέτει τις εργασίες , στις οποίες θα ασκηθεί ο φοιτητής. Στη συνέχεια, μέσα από τη διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων, καταλήγει στην επιλογή του φοιτητή που θα απασχολήσει για πρακτική άσκηση. Αφού καταλήξουν και οι δύο πλευρές – φορέας απασχόλησης και φοιτητής – σε συμφωνία, υπογράφεται η «Ειδική Σύμβαση Εργασίας» μεταξύ φορέα απασχόλησης, φοιτητή και ΑΤΕΙ/Θ, όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις και των δύο πλευρών καθώς και η μηνιαία αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή.
 • Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο εργοδότης συνεργάζεται με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Επόπτη, ο οποίος ορίζεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος. Ο επόπτης επισκέπτεται το χώρο εργασίας του ασκούμενου και λαμβάνει γνώση των εργασιών που αυτός αναλαμβάνει.

Ο εργασιακός επιβλέπων του ασκούμενου εξετάζει κάθε εβδομάδα το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διαθέτει ο ασκούμενος και πραγματοποιεί παρατηρήσεις.

Ο εργασιακός επιβλέπων του ασκούμενου συμπληρώνει ερωτηματολόγια, τα οποία αφορούν την ποιοτική αξιολόγηση της συγκεκριμένης τοποθέτησης πρακτικής άσκησης με ερωτήσεις που αφορούν τον ασκούμενο, τον ακαδημαϊκό επόπτη κ.α.

 • Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, συντάσσει μία συνοπτική έκθεση για την πορεία του φοιτητή, υπογράφει και σφραγίζει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου, το οποίο κατατίθεται από τον ασκούμενο στο Τμήμα.

 Προμηθεύει το φοιτητή με:

(α) μία «Βεβαίωση Περαίωσης πρακτικής άσκησης» καθώς και

(β) μία «Βεβαίωση Εργοδότη» για την ασφαλιστική του κάλυψη (κατά επαγγελματικού κινδύνου, 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως ισχύει κάθε φορά), η οποία πρέπει να θεωρηθεί από το ΙΚΑ, στο οποίο ανήκει ο εργοδότης.


Ποια τα οφέλη για μία επιχείρηση/ένα φορέα να προσφέρει θέσεις Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) και να δεχτεί να απασχολήσει ασκούμενους φοιτητές;

 • Ένταξη νέου ανθρώπινου δυναμικού: 

Ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση, καθώς πρόκειται για νέους πρόσφατα καταρτισμένους, με φρέσκιες ιδέες και σύγχρονες γνώσεις στο αντικείμενο τους.

 • Ανάθεση μικρού μεγέθους έργων:

Η επιχείρηση μπορεί να αναθέσει μικρού μεγέθους έργα (projects) σε ασκούμενους φοιτητές, για τα οποία ίσως, να μην υπήρχε διαθέσιμος χρόνος να τα υλοποιήσει πριν κάποιος άλλος στην επιχείρηση.

 • Δοκιμή υποψήφιων εργαζομένων:

Μέσω της ΠΑ δίνεται η δυνατότητα σε έναν νέο να αποδείξει τις γνώσεις, τις ικανότητες του, την υπευθυνότητα, τις διαπροσωπικές του σχέσεις κ.α. και να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η ΠΑ μπορεί να αποτελέσει μία πολύ καλή περίοδο δοκιμής ενός υποψήφιου εργαζομένου και έτσι η επιχείρηση να προχωρήσει σε πιο ασφαλείς επιλογές, σε περίπτωση που επιθυμεί την πρόσληψη ενός υπαλλήλου.

 • Σύνδεση με το ΤΕΙ :

Η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει άμεση επαφή με τον ακαδημαϊκό χώρο του ΤΕΙ , να συμμετέχει σε δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος και να επωφεληθεί από αυτή την αμφίδρομη αλληλεπίδραση.

 • Επιδότηση και ασφαλιστική κάλυψη φοιτητών:

Οι φοιτητές επιδοτούνται από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μέσω του προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης, ΕκΔιΒιΜ 2007-2013”. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ (ένσημα) καλύπτονται από το ΤΕΙ.

 • Απαλλαγή γραφειοκρατικών διαδικασιών:

Όλα τα διαχειριστικά θέματα πραγματοποιούνται από το ΤΕΙ, επομένως, η επιχείρηση απαλλάσσεται από οποιαδήποτε γραφειοκρατική διαδικασία και δεν είναι υποχρεωμένη να αναγγείλει τη σύμβαση εργασίας στον ΟΑΕΔ (για την Πρακτική μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕκΔιΒιΜ/ΕΣΠΑ).

 • Προβολή του φορέα απασχόλησης:

Η επιχείρηση προσφέροντας θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε νέους ανθρώπους δείχνει στο κοινωνικό σύνολο μία υψηλή αίσθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και συνεισφορά της. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη διαμόρφωση του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και παράλληλα αποκτά ένα δίκτυο προβολής της στην υπόλοιπη κοινωνία.