Χρηματοοικονομική διοίκηση & διοίκηση κεφαλαίου κίνησης

Η Epilisis συμβουλευτικά προτείνει αντίστοιχα εφικτά και ρεαλιστικά σενάρια πολιτικών, μοντέλων διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης και του κυκλοφορούντος ενεργητικού (αύξηση, αναλογία κυκλοφορούντων και παγίων στοιχείων) καθώς και του ιδεατού μοντέλου Χρηματοδότησης.

Epilisis, Χρηματοοικονομική διοίκηση & διοίκηση κεφαλαίου κίνησης

Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης

Μεγίστης σημασίας για κάθε επιχειρησιακή οντότητα αποτελεί ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της αποτελεσματικότερης αναλογίας μεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς και χρηματοδότησης των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων διαμέσου της αποτελεσματικότερης και πιο συμφέρουσας πηγής ανάλογα με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά επιτόκια τόσο αν χρηματοδότης ορίζεται η ίδια η επιχείρηση όσο και αν ορίζεται εξωτερικός χρηματοδότης. Τίθεται σε προτεραιότητα ο χρηματοοικονομικός στόχος της οντότητας αναφορικά με τις επιδιώξεις της για τη διατήρηση ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων, εισπρακτέων λογαριασμών, αποθεμάτων ή και συντήρησης συγκεκριμένου ύψους ρευστών διαθέσιμων πάντα σε συνδυασμό με τα πιθανά κόστη διατήρησης και τα κόστη ευκαιρίας.
Επιπρόσθετα, τόσο η πολιτική όσο και η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης αντικατοπτρίζονται στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ισολογισμού, όπου τρίτοι μπορούν εύλογα να υποθέσουν το μέγεθος και τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Η Epilisis συμβουλευτικά αναλύοντας τον τύπο της επιχειρησιακής οντότητας βάση της επιθυμητής πολιτικής (διευκόλυνσης, περιοριστικής, κανονικής), προτείνει αντίστοιχα εφικτά και ρεαλιστικά σενάρια πολιτικών, μοντέλων διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης και του κυκλοφορούντος ενεργητικού (αύξηση, αναλογία κυκλοφορούντων και παγίων στοιχείων) καθώς και του Ιδεατού μοντέλου Χρηματοδότησης.
Η συμβουλευτική της μερισματικής πολιτικής προκύπτει πάντα σε συνάρτηση των πολιτικών της διοίκησης της εταιρείας, τυχόν αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και απαιτήσεων της ίδιας της αγοράς που απεικονίζει τη συμπεριφορά αυτή.
Η χρήση μαθηματικών μοντέλων στη διαχείριση μετρητών ή εμπορεύσιμων χρεογράφων οδηγούν αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη διατήρηση συγκεκριμένου ποσοστού επί των πωλήσεων του λογαριασμού Ταμείου, στον προσδιορισμό του Νεκρού σημείου μεταξύ μετρητών και επιπέδου πωλήσεων καθώς και στον προσδιορισμό του ταμειακού υπολοίπου στόχου και της πολιτικής του κεφαλαίου κίνησης. Έχει διαπιστωθεί στη πράξη πως τα διαθέσιμα μετρητά συντελούν σε μεγάλο βαθμό στη λήψη επενδυτικών και εμπορικών συμφωνιών οπότε και πολύ συχνά προτείνονται εναλλακτικές μορφές πληρωμών διαμέσου χρήσης εγγυήσεων και αξιογράφων μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού, συγκρίνοντας πάντοτε τις αποδόσεις διακράτησης, επένδυσης και του κόστους χρηματοδότησης. Αποτελεσματικότερη πολιτική κεφαλαίου κίνησης είναι η πολιτική που επιτυγχάνει μη διανέμοντας ρευστά διαθέσιμα να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες οφειλές της, εξισορροπώντας πλεονασματικά το κόστος δανεισμού με το επιτόκιο αντίστοιχης βραχυπρόθεσμης αξιοποίησης των διαθεσίμων της.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη